Categorieën
Fact Check Statistiek

De Kinkhoest ‘Crisis’

Het klopt dat de vaccinatiegraad voor kinkhoest teruggelopen is van 95 naar 90% in de afgelopen twee jaar. Het verhaal in de media is dat als direct gevolg hiervan nu 4 kinderen overleden zijn in Nederland.

De vraag is echter of je dat wel zo kunt stellen. Daarvoor moeten we wat gegevens over kinkhoest gaan bekijken (In het engels heet deze ziekte pertussis).

In de onderstaande grafiek met gegevens van de OECD is te zien (de grijze stippellijn) dat er in Nederland van 1999 – 2019 gemiddeld zo’n 40 gevallen op de 100.000 personen gemeld werden (zo’n 7000 gevallen per jaar dus). Veel meer overigens dan in de ons omringende landen waar de vaccinatiegraad vergelijkbaar was (de vette gekleurde lijnen).

Uitbraken komen regelmatig voor omdat het vaccin stam specifiek is en er verschillende bacteriestammen voorkomen. Pre-natale vaccins worden pas sinds 2019 gegeven zodat daar het effect nog niet van kan worden vastgesteld.

Het CBS tekent in de periode 1999-2019 tot 2 sterfgevallen per jaar op. Dat is vergeleken met de UK waar in de piek van 2012 wel 14 individuen overleden erg laag, zeker gezien de fors hogere incidentie van kinkhoest in Nederland.

Op basis van incidentie en bevolkingsomvang zou een aantal van 14 ook in Nederland te verwachten zijn geweest. De vraag is dus of kinkhoest altijd als primaire doodsoorzaak wordt opgetekend. Het zou zomaar kunnen dat een aantal sterfgevallen onder andere luchtwegaandoeningen zijn geregistreerd.

Of we dus nu daadwerkelijk met een piek in de sterfte te maken hebben valt te bezien. Gezien de grote variatie in de incidentie over de afgelopen jaren kunnen we zeker niet spreken van een direct effect van de vaccinatiegraad, hoogstens van een piek in de incidentie die op zich niet ongewoon is.

Uit het historisch verloop blijkt dat ook met rond de 95% vaccinatie kinkhoest gewoon aanwezig blijft. Zero-kinkhoest is daarom net zo’n onmogelijk doel als zero-covid en vaccinatiedwang even onacceptabel.

Of een kinkhoest vaccin (als onderdeel van de DKTP cocktail) werkt of dat het al dan niet veilig is staat eigenlijk los van deze discussie. Feit is dat de ziekte door het vaccin niet uitgeroeid is en dat het aantal gevallen zo groot is dat het zeker niet alleen zuigelingen betreft. Dan zou de sterfte namelijk veel hoger moeten liggen.

Ook belangrijk is het om het aantal sterfgevallen in perspectief te plaatsen: de rijksoverheid geeft aan dat er in 2022 bijvoorbeeld 540 kinderen voor hun 1e levensjaar overleden zijn. De vier die nu aan kinkhoest gestorven zijn vormen op zo’n aantal een fractie van minder van 1%. Je zou dus kunnen zeggen dat de kans om aan iets anders dan kinkhoest dood te gaan voor je 1e verjaardag zo’n 100x groter is.

Categorieën
Fact Check

Vaccin – bijwerkingen onder de loep

De Claim

Over bijwerkingen van de coronavaccins meldt het Ministerie van VWS:

De coronavaccins zijn getest op tienduizenden mensen. Sommige mensen hebben een paar dagen last van spierpijn of koorts. Dat gebeurt vaker bij vaccinaties. De meeste bijwerkingen beginnen binnen 6 weken na vaccinatie. Deze gaan bijna altijd vanzelf over.

Het kan ook zijn dat er onbekende bijwerkingen optreden bij het coronavaccin. Die kans is klein. Neem bij onbekende bijwerkingen of als u zich zorgen maakt contact op met uw huisarts.

Als voorbeelden van bijwerkingen worden genoemd:

Roodheid, pijn en/of zwelling op de prikplek, spier- en gewrichtspijn, vermoeidheid, hoofdpijn, koude rillingen of verhoging.

Niet echt zaken om je zorgen over te maken en volgens het Ministerie mag een vaccin bij twijfel over de veiligheid ook niet worden toegelaten in Nederland.

Discussie

Je zou natuurlijk kunnen blindvaren op de geruststellende woorden van het Ministerie, maar het zou ook wel prettig zijn als er gewoon cijfers zijn die aantonen dat het goed zit. Echter, hoe het nu werkelijk gesteld is met de veiligheid van de coronavaccins, daar is nog niet zo eenvoudig achter te komen.

Categorieën
Fact Check

Vaccin-effectiviteit onder de loep

Claim

De campagnes van de overheid benadrukken dat Corona vaccinaties zeer effectief zouden zijn om jezelf, je familie, je collega’s en de kwetsbare ouderen te beschermen tegen de effecten van Covid-19.

Beschouwing

Als je bescherming zou willen bieden tegen een gevaarlijke ziekte waarvoor weinig of geen effectieve behandelmethoden beschikbaar zijn, zou je kunnen overwegen om heel snel een vaccin te ontwikkelen en dit half getest aan de bevolking aan te bieden. Je neemt dan een risico op bijwerkingen maar het middel zou minder erg kunnen zijn dan de kwaal. Dit heet “Emergency Use Authorisation” en in het artikel Vaccin-goedkeuring onder de loep hebben we het erover gehad dat dit nu precies de situatie is met betrekking tot de huidige vaccins.
Bij een “Emergency Use Authorisation” wil je dan natuurlijk wel weten of het vaccin ook werkelijk effectief genoeg is om het risico voor lief te nemen. Als een vaccin voor 10% het risico op de ziekte verkleint, zul je het risico op onbekende bijwerkingen waarschijnlijk niet nemen, maar bij 90% of hoger mogelijk wel. Het complete verhaal is eigenlijk nog wat ingewikkelder maar daar komen we verder in dit artikel op.

Nu zijn er uiteraard onderzoeken uitgevoerd door de fabrikanten, maar om daaruit echt iets te kunnen zeggen over de effectiviteit van Corona vaccins moeten we wel eerst kijken naar de protocollen die gevolgd zijn om die effectiviteit te meten. Als je iets wilt meten moet je namelijk vooraf een hoop aandacht besteden aan de manier waarop je je experiment opzet zodat datgene wat je wilt meten ook goed meetbaar is.

Categorieën
Fact Check

Vaccin-goedkeuring onder de loep

Claim:

De overheid beweert in zijn campagnes dat de COVID-19 vaccins zijn goedgekeurd na uitgebreid onderzoek naar hun veiligheid.

Beschouwing

De procedure voor een zogenaamde “marketing authorization” door de EMA (het Europees Medicijn Agentschap) heeft uitgebreide procedures die een geneesmiddel moet doorlopen om een zogenaamde “marketing authorization” te verkrijgen. Ook de Amerikaanse FDA heeft soortgelijke regels.

Voor geen van de vaccins is echter op dit moment voldaan aan de beoordelingseisen voor toelating als geregistreerd geneesmiddel met een “marketing authorization”. Uitsluitend voorlopige onderzoeken zijn op dit moment afgerond en hoewel deze onderzoeken niet hebben bewezen dat de middelen onveilig zijn, is er zeker ook geen bewijs dat deze middelen (zeker op de langere termijn) wel veilig zullen zijn.

De claim dat de vaccins zijn goedgekeurd is dus misleidend omdat de huidige status van deze middelen is dat ze alleen zijn toegelaten voor ‘Emergency Use’, voor gebruik in noodgevallen dus! De fase 3 testen lopen namelijk nog door tot 2023.

NB: voor zwangere- of borst voedende vrouwen en kinderen onder de 16 zijn zelfs de fase 2 testen nog niet afgerond!

Deze informatie is overigens gewoon openbaar te vinden bij de fabrikanten van de vaccins zelf:

Categorieën
Fact Check

Besmetting beteugelen

Als reden voor steeds verdergaande maatregelen wordt steevast aangevoerd dat deze nodig zijn om de verspreiding van het virus in te dammen en de besmettingen te beteugelen. Je zou dus verwachten dat er wel een statistisch verband moet zijn tussen de zwaarte van genomen maatregelen, en de groei van het aantal besmettingen in een land.

Een vergelijking van de zwaarte van de maatregelen tussen landen kan gemaakt worden aan de hand van de ‘Covid Stringency Index’, een getal tussen 0 en 100 dat aangeeft hoe streng de maatregelen geweest zijn. Het lijkt redelijk om aan te nemen dat maatregelen (als ze effectief zijn) binnen een week of twee de groei of krimp van het aantal gevallen moeten gaan veranderen. Als je dus de strengheid van de maatregelen uitdrukt in een getal, en dat getal vervolgens afzet tegen de groei of krimp van het aantal gevallen over een periode van twee weken, dan zou je een verband verwachten.

Categorieën
Fact Check

Niet zomaar een Griepje?

Een belangrijk punt van strijd in deze periode is de uitspraak dat Covid-19 niet ‘zomaar een griepje’ is.

Tegenstanders van de maatregelen schermen dan meteen met de IFR die inmiddels bewezen in dezelfde orde ligt als van de normale griep. Het artikel ‘Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data‘ van John P A Ioannidis op de website van de WHO geeft daar toch wel een niet te weerleggen oordeel over.

Wat dan nog overblijft is het debat over de gevolgen van een Covid-19 besmetting als je er ziek van wordt, maar niet aan dood gaat. En ook dat Covid-19 heel specifieke klachten geeft die je bij de griep niet zou zien.

Categorieën
Fact Check

De Intensive Care is vol?

Min of meer gelijktijdig met de berichten over het beschikbaar komen van de vaccins tegen Corona, duiken in de media berichten op dat de Intensive Care afdelingen van ziekenhuizen overvol zijn. Er zouden zelfs patiënten overgeplaatst moeten worden naar Duitsland, en zelfs IC bedden voor kinderen zouden moeten opgeofferd om volwassenen met Covid-19 te kunnen verplegen op de IC.

Het verhaal van de bedden op de kinder-IC hebben we zelfs tijdens de 1e golf niet gehoord. Het moet dus wel heel erg hard gaan met de ziekenhuis opnamen denk je dan, dus raadplegen we het RIVM:

Categorieën
Fact Check

Help de 2e Golf!

Het RIVM is recent begonnen de gegevens van het NICE te rapporteren voor ziekenhuis opnamen en IC opnamen. Als gevolg zijn de cijfers nu drastisch omhoog gegaan en lijkt de 2e golf opeens echt te zijn.

We kijken nu tegen zo’n 300 nieuwe ziekenhuis opnames per dag aan waar het RIVM op basis van GGD getallen voorheen zo’n 65 per dag rapporteerde voor dezelfde week.

Er is echter een belangrijk verschil tussen de GGD cijfers en die van het NICE. De GGD rapporteert een corona geval als iemand zo ziek is (met Corona) dat hij naar het ziekenhuis moet.

Het NICE rapporteert iedereen die in het ziekenhuis wordt opgenomen (met welke diagnose dan ook) en vervolgens positief test met PCR. Klinische klachten worden daarbij niet meegenomen. (bron: FAQ)

Categorieën
Fact Check

Werkt een Mondkapje?

Het recente “dringende advies” om in openbare ruimten mondkapjes te dragen heeft de discussie over de effectiviteit en legitimiteit van deze maatregel weer in alle hevigheid doen oplaaien.

Hoewel een verplichting tot het dragen van een mondkapje geen wettige basis heeft, worden we wel geconfronteerd met huisregels in het OV en winkels die dit langs een achterdeur toch van ons eisen.

Een legitieme vraag is dus wat nu het effect is van mondkapjes, want als ze de verspreiding van corona effectief tegen gaan is er eigenlijk niet veel tegen in te brengen.

Categorieën
Fact Check

PCR en de 2e golf

Stelling:

Het toenemend aantal positieve PCR testen betekent dat corona weer de kop opsteekt. We hebben daarom aanvullende maatregelen nodig om te voorkomen dat de IC’s weer volstromen.

De feiten:

Zoals in een eerdere post aangetoond kan een positieve PCR test bij een asymptomatische persoon een besmetting met corona NIET aantonen. Bij een symptomatische persoon is het slechts een aanvullende aanwijzing op een klinische diagnose.

Daarnaast: als we naar de volgende grafiek van het RIVM kijken, komt het SARS-Cov-2 virus sinds week 23 in het geheel niet meer voor bij acuut zieke patiënten die zich bij de 1e lijn gemeld hebben (bij deze patiënten is het virustype met aanvullende tests bepaald):