Categorieën
Algemeen

Een experimenteel vaccin

In de 1e week van 2021 zal begonnen worden met het toedienen het vaccin van Pfizer, terwijl ook de vaccins van Moderna en Astra Zeneca binnenkort beschikbaar gaan komen. De berichtgeving door regering en media verspreidt de notie dat deze vaccins op veiligheid getest zijn en zonder risico gebruikt kunnen worden om de levensgevaarlijke corona pandemie het hoofd te bieden.

Dat de werkelijkheid iets anders ligt bewijst een ‘policy brief’ van de WHO van 18 december jongstleden:

Emergency use designation of COVID-19 candidate vaccines: ethical considerations for current and future COVID-19 placebo-controlled vaccine trials and trial unblinding

Hoofdpunten uit de WHO ‘policy brief’:

1) De WHO hanteert de term ‘Emergency Use Designation’ (EUD) voor het geheel van mechanismen die de openbare toegankelijkheid van onderzoeks-vaccins vergemakkelijken voorafgaand aan de voltooiing van hun respectievelijke klinische proeven of hun licentieverlening.

2) Op het moment is voor sommige kandidaat-vaccins de EUD status reeds afgegeven. Deze kandidaten worden dan al openbaar gemaakt, voorafgaand aan hun onderzoeksconclusies en / of het verzamelen van veiligheids- en werkzaamheidsgegevens op langere termijn.

3) Volgens het rapport betekent een EUD status niet dat een vaccin veilig en werkzaam is in de zin die bijvoorbeeld door het WHO-deskundigenpanel van 2014 is bedoeld (!). Regelgevende of beleidsinstanties hebben bij het verlenen van een EUD vastgesteld dat het vaccin in de context van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid per saldo geschikt is om aan bepaalde aangewezen bevolkingsgroepen aan te bieden.

4) Door de EUD in de tijd te beperken en aanvullende gegevens te eisen voor volledige vergunningverlening / registratie, laten deze autoriteiten opzettelijk de mogelijkheid open die gegevens alsnog te verzamelen.

De WHO ‘policy brief’ concludeert het volgende:

“De uitvoering van COVID-19-vaccinonderzoeken in de context van een kandidaat-vaccin dat wordt afgegeven met EUD roept UITDAGENDE ETHISCHE VRAGEN op, vooral met betrekking tot het gebruik van placebo-controles en het ontblinden van COVID-19-proefdeelnemers. Een dergelijke context vereist een gevoelige afweging van de belangen van de DEELNEMERS aan COVID-19-VACCINONDERZOEKEN, en de noodzaak om waardevol en dringend noodzakelijk COVID-19-vaccinonderzoek uit te voeren”

Conclusie WHO ‘policy brief’

Wat houdt dit in voor personen die gevaccineerd worden?

Het is opmerkelijk dat er in deze ‘policy brief’ van 18 december nog over placebo-controles gesproken wordt terwijl vaccins van Pfizer en Moderna al worden uitgerold over de wereldbevolking. Het is gezien de conclusie van de ‘policy brief’ ook waarschijnlijk dat er in het nu begonnen vaccinatie programma ook nog placebo’s worden ingezet om het onderzoek mee af te ronden. Dit met name voor het testen van de lange termijn effecten.

De vraag is ook of de “aangewezen groepen” waar het rapport over spreekt, wel adequaat zijn aangewezen (die zijn in elk land nl. anders) en of de gevaccineerden wel geïnformeerd worden dat zij aan een experiment deelnemen met een vaccin dat niet noodzakelijk “veilig en werkzaam” is in de zin die bijvoorbeeld door het WHO-deskundigenpanel van 2014 is bedoeld.”

Let wel: het WHO zelf geeft in deze ‘policy brief’ aan dat we hier over een experimenteel vaccin praten met nog onbekende veiligheids-risico’s. Dit zou je normaal gesproken alleen doen als het risico van niet vaccineren (voor de persoon zelf) met zekerheid veel hoger is dan het risico van wel vaccineren.

Die zekerheid is er niet en de IFR van 0.23% laat zien dat het risico van niet vaccineren erg laag is, behalve wellicht voor de risico groepen (ouderen met comorbiditeiten).

Discussie

De ‘policy brief’ van de WHO d.d. 18 dec 2020 geeft het volgende duidelijk aan:

  • De vaccins hebben slechts een Emergency Use Designation.
  • Het onderzoek naar werkzaamheid en veiligheid is niet afgerond.
  • Het is niet bewezen dat de vaccins voldoen aan de WHO veiligheids- standaarden uit 2014.
  • Het vaccin mag alleen worden toegediend aan aangewezen bevolkingsgroepen.
  • We bevinden ons nog in een experimentele fase waarin de testen van het vaccin nog voltooid worden.

NB: op basis van het bovenstaande is er dus ‘informed consent’ (geïnformeerde toestemming) nodig van ALLE personen die aan dit experiment deelnemen (= gevaccineerd worden).

Informed consent

In het vaccinatieprogramma wordt nu niet verteld dat het om een experiment op de bevolking gaat en er wordt dus ook geen geïnformeerde toestemming verkregen van de proefpersonen. Deze proefpersonen krijgen in plaats daarvan te horen dat zij een bewezen werkzaam en veilig vaccin krijgen toegediend.

Risk-Reward

Verder is er sprake van een sterk asymmetrische verdeling van gezondheidsrisico’s en gezondheidsvoordelen (risk-reward):

Bevolking jonger dan 70Bevolking ouder dan 70
IFR: 0.05%

Potentieel verlies aan kwaliteits- levensjaren: ~45

Bevolkingsaandeel: 86%

Gewogen potentieel verlies aan kwaliteits-levensjaren: ~39

Gewogen IFR: 0.04%
IFR: 1.35%

Potentieel verlies aan kwaliteits- levensjaren: ~5

Bevolkingsaandeel: 14%

Gewogen potentieel verlies aan kwaliteits-levensjaren: ~0.7

Gewogen IFR: 0.19%
Verdeling gezondheidsrisico en -voordeel

We vragen dus de bevolking jonger dan 70 jaar een potentieel risico te lopen op een gemiddeld verlies van 39 kwaliteits-levensjaren (gewogen naar de bevolkingsgroep) als gevolg van vaccinatieschade tegen een risico van 0.7 jaren in de groep boven de 70 (zonder vaccinatie).

Als we ook nog in beschouwing nemen dat er behandeling van Covid-19 mogelijk is met HCQ/Zink en/of met Ivermectine dan zou het risico op vaccinatieschade in de groep beneden de 70 jaar verwaarloosbaar klein moeten zijn om een ethisch verantwoorde case voor vaccinatie te maken.

En dit lijkt nu precies de reden dat er zo’n oppositie is tegen elk medicijn dat gerapporteerd wordt als werkzaam tegen Covid-19. Zodra het risico om te overlijden aan Covid-19 belangrijk verkleind wordt, is er geen ethische basis meer voor het vaccineren van de grote groepen in de bevolking die nauwelijks risico lopen zonder vaccin.

Aangezien we nog in een experimentele fase zijn met het vaccin, is er geen bewijs dat de kans op vaccinatieschade inderdaad verwaarloosbaar klein is. Bovendien is er ook niet bekend waaruit die schade zou kunnen bestaan. De halsstarrige ontkenning van het bestaan van werkzame (en veilige) medicijnen wordt aangegrepen om ‘emergency use’ van de experimentele vaccins toe te staan.

Conclusie

Als u het vaccin wilt nemen na het lezen van bovenstaande informatie dan kan er inderdaad gesproken worden van ‘informed consent’. Het staat u te allen tijde vrij om deel te willen nemen aan een medisch experiment.

Het onbaatzuchtig en bewust accepteren van ongedefinieerde risico’s ten behoeve van de medemens en de wetenschap is een bijzonder altruïstische eigenschap.